Duyurular

Akademik Teşvik Ödeneği Hakkında

Üniversitemiz Öğretim Elemanlarının, 27.06.2018 tarih ve 30461 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği doğrultusunda, 2020 yılı içerisinde gerçekleştirdikleri faaliyetlerine yönelik 4 Ocak 2021 tarihinden itibaren yapacakları söz konusu akademik teşvik başvuruları, http://atosis.gazi.edu.tr/ adresinde yer alan Akademik Teşvik Ödeneği Süreç Yönetimi Sistemi (ATÖSİS) üzerinden kadrolarının bulunduğu anabilim dalı bünyesinde oluşturulan, Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonuna elektronik olarak yapılacaktır.

Akademik faaliyetlere yönelik kanıtlayıcı belgeler, başvuru aşamasında ATÖSİS Sistemine yüklenecek olup, Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonuna yalnızca aşağıdaki belgeler imzalı olarak teslim edilecektir.

  • 1-YÖKSİS Başvuru Formu
  • 2-ATÖSİS Araştırmacı Başvuru ve Beyan Formu

Başvurular, Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonları tarafından değerlendirilecek olup ilgili komisyon üyelerinin, bahse konu değerlendirmenin yapılacağı sisteme erişim sağlayabilmeleri için gerekli yetkilendirme ve tanımlamalar Rektörlüğümüzce yapılmıştır. İlgili komisyonların, başvuruların değerlendirmesine ilişkin hazırlayacakları raporlar gerek ATÖSİS üzerinden elektronik ortamda, gerekse de ıslak imzalı olarak bağlı bulundukları dekanlık veya müdürlük aracılığıyla Üniversitemiz Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonuna iletilmek üzere, Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına gönderilecektir. Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu, birimlerden gelen ilgili raporları değerlendirerek sonuçları ilan edecektir. İlan edilen sonuçlara yönelik olası itirazlar da Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonuna yapılacaktır.

Teşvik başvuruları ve değerlendirme süreçlerinin,  Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu tarafından belirlenen ve aşağıda gösterilen, ilgili usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Keza, söz konusu teşvik başvurusunda, tebliğ faaliyetlerini kullanmak üzere birimlerine başvuruda bulunan araştırmacıların, ibraz etmiş oldukları tebliğlerinin sunulduğu ilgili etkinliklerinin, 17.01.2020 tarih ve 31011 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılamasına Dair Yönetmeliğin 7. maddesinin 9. fıkrası uyarınca, uluslararası niteliğe haiz olup olmadığı hususunda, Üniversitemiz Yönetim Kurulunun 25.12.2020 tarih ve 2020/458 sayılı kararı, ilgili birimlere gönderilmiş olup ilgili araştırmacı ve Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonlarının söz konusu teşvik başvuruları ve değerlendirme süreçlerinde alınan bu kararı da dikkate alarak işlem tesis etmesi gerekmektedir.

Araştırmacıların başvuruda kullanacakları faaliyetlerini YÖKSİS Sistemine işlemeleri, mevzuat gereğince zorunludur. Mükerrer bilgi girişi yapılmaması için ATÖSİS üzerinden yapılacak başvurularda, araştırmacıların YÖKSİS’e girdikleri faaliyetleri toplu olarak başvurularına ekleyebilmeleri imkânı bulunmaktadır. Her bir faaliyet için kanıtlayıcı belgelerin de sisteme yüklenmesi suretiyle başvurular tamamlanabilecektir. AVESİS’e WoS servisleri kullanılarak eklenen makaleler bu sistem üzerinden doğrulanabilecek ve ayrıca bir kanıtlayıcı belge talep edilmeyecektir.

Akademik Teşvik Ödeneği Süreç Yönetimi Sistemi (ATÖSİS) üzerinden gerçekleştirilecek iş ve işlemlere ilişkin 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 11.00’ da çevrim içi bilgilendirme toplantısı yapılacak olup yukarıda belirtilen hususlara ilişkin detaylı bilgi ve dokümanlara ATÖSİS sistemindeki Yardımcı Bilgiler/Formlar menüsünden de ayrıca ulaşmak mümkün olacaktır.

Aşağıda belirtilen takvim dahilinde, söz konusu Akademik Teşvik Ödeneği sürecinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için gerek akademik teşvik ödeneği başvurusunda bulunacak Öğretim Elamanlarınca gerekse de ilgili değerlendirmeleri yapacak Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonlarınca, gerekli özen ve hassasiyetin gösterilmesi hususu önemle rica olunur.

 

-Akademik Teşvik Ödeneği Süreç Takvimi için tıklayınız

-Akademik Teşvik Ödeneği Uygulama Usul ve Esasları için tıklayınız

-Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği için tıklayınız (27.06.2018)

-Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik için tıklayınız (17.01.2020)

-ATÖSİS üzerinden gerçekleştirilecek iş ve işlemlere ilişkin Yardım Dosyası için tıklayınız

 

İçerik soru ve sorunları için :

Gazi Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı

Akademik Personel Özlük Müdürlüğü 

-Bilg. İşl. Zeynep DEMİRBAĞ/ 202 20 65/ zeynep.demirbag@gazi.edu.tr>

-Şef Lale VURAL/ 202 24 34/ lalevural@gazi.edu.tr

-Şube Müdürü Ayhan KIRBIYIK/ ayhan.kirbiyik@gazi.edu.tr

-personel@gazi.edu.tr