Duyurular

Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinde değişiklik öngören "Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"  17.01.2020 tarih ve 31011 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu yönetmeliğe uygun bir şekilde  Üniversitemiz Akademik Teşvik Düzeleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonunca revize edilen  “Akademik Teşvik Ödeneği Uygulama Usul ve İlkeleri”  ve ''Akademik Teşvik Ödeneği Süreç Takvimi''   aşağıda belirtilen şekilde belirlenmiştir.

-Akademik Teşvik Ödeneği Uygulama Usul ve İlkeleri için tıklayınız.

-Akademik Teşvik Ödeneği Süreç Takvimi için tıklayınız.

-Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik için tıklayınız.

Akademik teşvik başvuru sürecinin sağlıklı ve etkin bir şekilde yürütülebilmesi için, yukarıda belirtilen takvim dahilinde belirlenen usus ve esaslar dikkate alınarak gerek akademik teşvik ödeneğinden faydalanmak isteyen araştırmacıların  gerekse birim akademik teşvik başvuru ve inceleme komisyonlarının aşağıda belirtilen görev ve sorumluluklarını titizlikle yerine getirmesi gerekmektedir.

-Araştırmacıların (Başvuru Sahiplerinin) Başvuru Sürecindeki Görev ve Sorumlulukları için tıklayınız.

-Birim Komisyonlarının Başvuru Sürecindeki Görev ve Sorumlulukları için tıklayınız.

Keza akademik teşvik başvurusuna ilişkin gerek başvuru sahiplerinin gerekse birim inceleme komisyonlarının kullanacağı formlar matbulaştırılmış olup süreçte ilgili formların kullanılması zorunludur.

-Başvuru sahipleri ve birim inceleme komisyonlarının kullanacağı matbu formlar için tıklayınız.

 

İlgili tüm Fakülte/Enstitü/Yüksekokul birim yöneticilerinin, başvuru yapacak öğretim elemanlarının ve söz konusu başvuruları inceleyecek birim inceleme komisyonlarının belirtilen hususlara gerekli hassasiyeti göstermesi önemle rica olunur.

 

ÖNEMLİ NOTLAR:

Not: "Akademik Teşvik" kapsamındaki başvurulara ait işlemlerin Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğine göre "YÖKSİS" Akademik Özgeçmiş Sistemi üzerinden alınacağı, 2019 döneminden itibaren akademik teşvik başvurularında yurtiçi mezunlar için önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora, yurtdışı mezunlar için önlisans, lisans ve yüksek lisans öğrenim bilgilerinin manuel olarak değil, Üniversitelerce verilerin işlendiği Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) ile Denklik Bilgi Yönetim Sistemi (DBYS) üzerinden alınacağı, ilgililerin Akademik Özgeçmiş sistemi Öğrenim Bilgisi Formunda bulunan öğrenim bilgilerinin YÖKSİS ve/veya DBYS den çekerek kaydetmesi veya güncellemesi gerektiğine dair  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 21.10.2019 tarih ve 78196 sayılı yazısı, Rektörlüğümüzün 25.10.2019 tarih ve 133651 sayılı yazısı ile tüm birimlere duyurulmuştu. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının söz konusu yazısı için tıklayınız.

Not: Usul ve ilkelerde değinilmeyen diğer hususlarla ilgili 27.06.2018 tarih ve 30461 sayılı Resmi Gazetede 14.05.2018 tarihli ve 2018/11834 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği” hükümleri incelenerek ona göre işlem tesis edilecektir. Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği  tıklayınız ve 17.01.2020 tarih ve 31011 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği incelenerek ona göre işlem tesis edilecektir. 

Not: Üniversitemiz Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonunun Sekretarya İşlemleri Personel Daire Başkanlığınca yürütüldüğünden, Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonuna yapılacak her türlü başvuru / itiraz ve gönderilerin Personel Daire Başkanlığı Akademik Personel Kadro ve İlan Birimine iletilmesi gerekmektedir.

Not: Akademik Teşvik Ödeneği başvurusunda bulunan tüm öğretim elemanlarının başvuru dosyaları, her yıl rutin olarak yapılan Sayıştay Başkanlığı denetimi sona erene kadar, en az 1 (bir) yıl süreyle biriminizde muhafaza edilmesi gerekmektedir.

 

SORULARINIZ İÇİN İLETİŞİM:

Personel Daire Başkanlığı

Akademik Personel Özlük Müdürlüğü

Şef Lale VURAL (202 24 34)

Bilg. İşl. Zeynep DEMİRBAĞ (202 20 65)

personel@gazi.edu.tr