İyileştirme Alanları
  • Üniversitemiz Akademik ve İdari Personeline ait özlük dosyaları Yükseköğretim Üst Kuruluşları ve Yükseköğretim Kurumları Saklama Süreli Standart Dosya Planı doğrultusunda yeniden düzenlenmiş olup ilgili fiziki personel özlük dosyalarının dijital ortama aktarılarak e-arşiv sistemine geçilmesi planlanmaktadır.

  • Üniversitemiz Akademik ve İdari Personelinin özlük bilgilerinin tutulduğu personel web otomasyonuna erişim yetkisi Üniversitemiz tüm birimlerine verilmiş olup böylelikle ilgili personel bilgilerinin daha sağlıklı ve güncel tutulması ve birimler arası koordinasyonun daha hızlı ve etkili gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

  • Üniversitemiz birimlerinde görev yapmakta olan tüm idari personeli ile bire bir görüşme yapılarak görev tanımları ve nitelikleri belirlenmiş olup böylelikle her bir personele belirlenen niteliklerine uygun olarak hizmet içi eğitim verilmesi planlanmaktadır.

  • Üniversitemiz birimlerinin idari yapılarına yönelik olarak norm kadro çalışmaları halen devam etmekte olup ilgili çalışmalar sonucunda belirlenecek norm kriterleri doğrultusunda birimlerimizin yeniden yapılandırılması planlanmaktadır.

  • Üniversitemiz İdari Personeline yönelik olarak Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavının yapılması için gerekli çalışmalara başlanılmış olup böylelikle personelin gerek özlük haklarının iyileştirilmesi gerekse çalışma motivasyonunun artırlması planlanmaktadır.

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan idari personelin, aynı Kanunun 122. maddesine göre ödüllendirilmelerinde uygulanacak usul ve esasları belirlemek amacıyla Üniversitemiz ödül yönergesinin hazırlanması için gerekli çalışmalara başlanılmış olup böylelikle görevinde olağanüstü gayret ve çalışmaları ile emsallerine göre başarılı görev yapmakta olan personelin ödüllendirilmesi planlanmaktadır.