Stratejik Hedefler

 

STARTEJİK HEDEFLER
A. İdarenin Amaç ve Hedefleri

Eğitim Öğretim Stratejileri

Aday memurların yetiştirilmesine yönelik eğitim programları düzenlemek.

Personelin hizmet ihtiyaçlarına göre eğitim programları yolu ile yetiştirilmesini sağlamak.

İnsan Kaynakları Stratejileri

İlgili bütçe yılı içerisinde Maliye Bakanlığınca verilen kontenjanlar dahilinde kadrolarımızı etkin ve verimli şekilde kullanmak.

Kullanım izni verilen akademik kadroların istihdamının sağlanması.

Üniversitemizde ihtiyaç duyulan unvanlarda mevcut kadro durumu da dikkate alınarak Yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim Kurumları personeli görevde yükselme ve

Unvan değişikliği yönetmeliği uyarınca görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarını yapmak.

Personel Özlük Programını Web tabanlı otomasyon sistemine geçirilerek kullanım oranını arttırmak ve iş akışını hızlandırmak.

Kurumsal Gelişim ve İşleyiş Stratejileri

Kurumsallaşma kapsamında yapılan iş analizi ve görev tanımları çerçevesinde birimimiz teşkilat yapısını oluşturmak.

   

 

STRATEJİK ALAN

STRATEJİK ALAN 1

EĞITIM ÖĞRETIM STRATEJILERI

Stratejik Amaç 1

Kurum içi hizmet içi eğitimleri düzenlemek.

Hedef

Üniversitemizin çeşitli birimlerinde görev yapan idari personelin gelişimine katkıda bulunmak hizmet sunumlarında kaliteyi arttırmak ve gelişen teknolojik koşullara uyum sağlamak.

Faaliyetler

Eğitim ve İstatistik birimi ile ortaklaşa ;

Stratejik Amaç 2

Aday memurların yetiştirilmesine yönelik eğitim programları düzenlemek.

Hedef

Aday memurların Üniversitemize uyum sağlamasını kolaylaştırmak ve asil memurluğa atanma süreçlerine ilişkin hazırlayıcı eğitim, temel eğitim ve staj eğitimi ile kurumsal aidiyet kazanmalarını sağlamak.

Faaliyetler

 

   

 

 

STRATEJİK ALAN 2

İNSAN KAYNAKLARI STRATEJİLERİ

Stratejik Amaç 2.1

Üniversitemize bütçe yılı içerisinde verilen kadro kontenjanlarının birimlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda etkin ve verimli bir şekilde kullanmak.

Hedef

2017 yılı sonuna kadar birimlerimizin personel ihtiyacına yönelik çalışmalar yapmak.

Faaliyetler

KPSS (B grubu) yerleştirme işlemleri ile Üniversitemize açıktan personel alımı sağlamak.

Üniversitemize naklen atanma talebinde bulunan personelin durumlarının incelenerek kurumumuzun ihtiyaç duyduğu nitelikte personelin alım işlemlerini gerçekleştirmek.

Stratejik Amaç 2.2

Üniversitemiz birimlerinin çalışma standartlarının belirlenmesi.

Hedef

Üniversitemiz Norm kadrolarının belirlenmesi.

Faaliyetler

Üniversitemiz birimlerinde görev yapan idari personelin nitelik ve nicelik yönünden değelendirilmesi.

İş analizi çalışmaları doğrultusunda Üniversitemiz birimleri ile yeni kurulan birimlerin İdari Personel ihtiyaçlarının belirlenmesi.

Stratejik Amaç 2.3

Üniversitemizde ihtiyaç duyulan yeni kadroların kazandırılması ve mevcut kadroların derece ve unvan bazında değiştirilmesi.

Hedef

2017 yılı içerisinde Üniversitemiz birimlerinde ihtiyaç duyulan kadro pozisyonlarının kazandırmasına yönelik çalışmalar yapmak.

Faaliyetler

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı ile yazılı ve sözlü kadro görüşmeleri yapmak.

Stratejik Amaç 2.4

Üniversitemiz hastanesinde sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesini yükseltmek hızlı ve zamanında hizmet sunumunu gerçekleştirmek.

Hedef

Giderleri döner sermaye ve özel bütçe gelirlerinden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununu 4.maddesinin (B) fıkrası uyarınca sözleşmeli personel alımı yapmak.

Faaliyetler

2017 Bütçe mali yıl içerisinde sözleşmeli personel alım ilanlarına çıkmak.

Stratejik Amaç 2.5

Üniversitemizin bilişim hizmetlerinin en üst seviyeye çıkartılması.

STRATEJİK ALAN 2

İNSAN KAYNAKLARI STRATEJİLERİ

Hedef

Üniversitemizde sunulan teknolojik hizmetlerin kalitesinin arttırılması.

Faaliyetler

Üniversitemiz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının ihtiyaç duyduğu  sözleşmeli bilişim personelinin alumina yönelik çalışmalar yapmak.

Stratejik Amaç 2.6

Üniversitemiz görev yapan İdari personelin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirlenen sınıflandırma, Liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde yükselmelerini sağlamak.

Hedef

Üniversitemizde atama ve yükselme politikalarını belirlemek ve Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğini sağlamak.

Faaliyetler

Birimlerimizde İhtiyaç duyulan görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin kadro pozisyon sayılarının ve unavlarının belirlenmesi.

2017 yılı içerisinde Yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim Kurumları personeli görevde yükselme ve Unvan değişikliği yönetmeliği uyarınca Görevde Yülsekme ve Unvan Değişikliği Sınavının yapılması.

Stratejik Amaç 2.7

Personel Özlük Programını Web tabanlı otomasyon sistemine geçirilerek kullanım oranını arttırmak ve iş akışını hızlandırmak.

Hedef

2017 yılı sonuna kadar birimlerde görev yapan personelin özlük bilgilerini her birimin kendisi ile ilişkilendirilmiş bilgileri, verilen yetki sınırları içerisinde görecek ve işlem yapacak şekilde tüm birimlere açarak bilgi paylaşımını sağlamak.

Faaliyetler

Personel özlük programını kullanımına ilişkin personel yetkilendirilmesine yönelik bilgilendirme çalışmalarının yapılması.

Stratejik Amaç 2.8

Üniversitemiz Akademik kadrolarının güçlendirilmesi.

Hedef

Akademik personelin nitelik ve niceliğini en üst seviyeye çıkarmak.

Faaliyetler

Mevcut ve yeni bölümlerdeki Öğretim elemanı ihtiyaçlarının belirlenmesi.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından verilen kadro izinlerinin kullanımına ilişkin akademik personel ilan çalışmalarının yapılması

Üniversitemizin bütçe imkanları doğrultsunda Öğretim elamanlarının yurt içi yurt dışı görevlendirilmlelerinin yapılması.

Stratejik Amaç 2.9

Üniversitemizde ihtiyaç duyulan akademik personel unavnlarının ve kadro pozisyonlarının sağlanması.

Hedef

Öğretim elemanı ihtiyaçlarını (öğretim üyesi (Prof.Doç.Yard.Doç.) araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, uzman ve okutman) giderilmesi

Faaliyetler

Mevcut kadroların unvan ve derece değişikliği ile birimler arası kadro aktarımlarının yapılması.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı ile yazılı ve sözlü kadro görüşmeleri yapmak.

   

 

STRATEJİK ALAN 3

KURUMSAL GELİŞİM VE İŞLEYİŞ STRATEJİLERİ

Stratejik Amaç 3

Başkanlığımızın kurumsallaşması ve gelişmesine yönelik çalışmalar yapmak.

Hedef Başkanlığımızca belirlenen Mizyon ve Vizyonun gerçekleştirilmesi.

Faaliyetler

İş analizi ve görev tanımları çerçevesinde birimimiz teşkilat yapısını oluşturmak.